สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดจะดำเนินการอย่างไร กรณีที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 2 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. ตั้งแต่วันที่ 21 - 29 มีนาคม 2561
2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครชำระเงินแล้วและข้อมูลในใบสมัครผิดพลาด (ข้อมูลที่ไม่สัมพันธ์กับคุณสมบัติเงื่อนไขการสมัครสอบ) จะดำเนินการอย่างไร 
คำตอบ : ให้ผู้สมัครขีดฆ่าข้อความที่ผิดและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ด้วยปากกาสีน้ำเงิน พร้อมลงลายมือชื่อของตัวเอง
3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครชำระเงินแล้วและข้อมูลในใบสมัครผิดพลาด (ข้อมูลที่สัมพันธ์กับคุณสมบัติเงื่อนไขการสมัครสอบ เช่น สาขาวิชา / ภูมิสำเนาการใช้สิทธิ) จะดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ขอยกเลิกใบสมัครดังกล่าว และสมัครใหม่ โดยจะต้องชำระเงินค่าสมัครใหม่ โดยส่ง E-mali มาที่  E-mail "พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนและเซ็นสำเนาถูกต้องพร้อมระบุว่าต้องการยกเลิกใบสมัครสอบ สกอ. พร้อมระบุชื่อ - สกุล เเละเบอร์โทรติดต่อ ให้ครบถ้วน" ได้ตั้งแต่วันที่ 21 - 29 มีนาคม 2561
4. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด 
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม (ตั้งแต่เวลา 12.00 น.) - 29 มีนาคม 2561 (เวลา 23.59 น.) โดยสมัครออนไลน์ผ่าน https://muakru.thaijobjob.com/ เท่านั้น
5. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม - 30 มีนาคม 2561 ในเวลาทำการของธนาคาร ผู้สมัครสามารถนำเอกสาร "ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
6. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 180 บาท ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมสอบ 150 บาทค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต 30 โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ต่อเมื่อผู้สมัครชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทาง เว็บไซต์ https://muakru.thaijobjob.com/
8. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเมื่อไร
คำตอบ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในวันที่ 20 เมษายน 2561 เว็บไซต์ https://muakru.thaijobjob.com/ 
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา โทร.02-039-5591, 5592 โทรสาร.02-039-5656, 5655
10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 2 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. Line LD : @thaijobjob