สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดจะดำเนินการอย่างไร กรณีที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร.   0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. ตั้งแต่วันที่ 4 - 12 ธันวาคม 2560
2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครชำระเงินแล้วและข้อมูลในใบสมัครผิดพลาด (ข้อมูลที่ไม่สัมพันธ์กับคุณสมบัติเงื่อนไขการสมัครสอบ) จะดำเนินการอย่างไร 
คำตอบ : ต้องขอแก้ไขข้อมูล ติดต่อได้ที่ Call Center โทร.   0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. ตั้งแต่วันที่ 4 - 14 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขข้อมูล ภายใน 2 วันทำการ โดยผู้สมัครสามารถติดตามได้ที่ ปุ่ม "ตรวจสอบสถานะการสมัคร"
3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครชำระเงินแล้วและข้อมูลในใบสมัครผิดพลาด (ข้อมูลที่สัมพันธ์กับคุณสมบัติเงื่อนไขการสมัครสอบ เช่น สาขาวิชา / ภูมิสำเนาการใช้สิทธิ / สนามสอบ) จะดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ต้องขอยกเลิกใบสมัครดังกล่าว และสมัครใหม่ ติดต่อได้ที่ Call Center โทร.   0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. ตั้งแต่วันที่ 4 - 12 ธันวาคม 2560
4. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ :ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว
ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
5. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด
คำตอบ :ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 (ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป) จนถึงวันที่ 12 ธันวามคม 2560 (เวลา 23.59 น.) โดยสมัครออนไลน์ผ่าน https://muakru.thaijobjob.com/ เท่านั้น
6. คำถาม :เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 4 - 13 ธันวาคม 2560 เวลาทำการทางธนาคาร สมัครนำเอกสาร "ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
7. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 400 บาท ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมสอบ 370 บาทค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต 30 โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
8. คำถาม :สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ต่อเมื่อผู้สมัครชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทาง เว็บไซต์ https://muakru.thaijobjob.com/
9. คำถาม :ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร
คำตอบ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันใน วันที่ 17 มกราคม 2561 เว็บไซต์ https://muakru.thaijobjob.com/ 
10. คำถาม :หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา โทร.02-0395591,5592 โทรสาร.02-0395656 ,5655
11. คำถาม :หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ :ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร.   0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.